Privacyverklaring MC Webshop – Grand Hotel Huis ter Duin

In dit document kunt u lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Grand Hotel Huis ter Duin – de eigenaar van MC Webshop – beschouwd alle persoonsgegevens die aan ons verstrekt worden als vertrouwelijk en zal hier uiterst zorgvuldig mee omgaan. Mocht u vragen hebben kunt u deze mailen naar: gdpr@huisterduin.com.

MC Webshop is een brand van Grand Hotel Huis ter Duin B.V. (hierna te noemen: “Grand Hotel Huis ter Duin”), gevestigd aan Koningin Astrid Boulevard 5, 2202 BK, Noordwijk aan zee. Grand Hotel Huis ter Duin is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

MC Webshop / MC Wellness
Koningin Astrid Boulevard 5,
2202 BK
Noordwijk aan zee
Nederlands
Telefoon: +31 71 365 1345
https://www.mcwebshop.nl

Persoonsgegevens

Grand Hotel Huis ter Duin verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens
die wij verwerken:

 • Voor en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Nationaliteit;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • IP adres;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze webshop aan te maken door een bestelling te plaatsen;
 • Zie bovenstaande maar dan via correspondentie en/of telefonisch;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app;
 • Internetbrowser en type apparaat;
 • Bankrekeningnummer en/of andere betaalgegevens waaronder inbegrepen creditcardgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Grand Hotel Huis ter Duin verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Godsdienst of levensovertuiging wanneer dat betrekking heeft op uw dieet;
 • Gezondheid als dat betrekking heeft op uw dieet of mobiliteit.

Doel

 • Grand Hotel Huis ter Duin verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Om te kunnen identificeren of voor verificatiedoeleinden;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in het kader van onze dienstverlening;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten aan u te leveren;
 • Grand Hotel Huis ter Duin verwerkt persoonsgegevens met uw toestemming, als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, en/of indien wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.
 • De door u verleende toestemming kan te allen tijde op gelijke wijze worden ingetrokken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voor het intrekken van uw toestemming.

Bewaren van gegevens

Grand Hotel Huis ter Duin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Derden

Grand Hotel Huis ter Duin deelt uw persoonsgegevens met leveranciers, IT partijen en overheidsinstanties als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Grand Hotel Huis ter Duin blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Grand Hotel Huis ter Duin verstrekt geen persoonsgegevens aan derden gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Cookies of vergelijkbare technieken

Grand Hotel Huis ter Duin gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hieronder een overzicht van de cookies die wij gebruiken:

Analytische cookies (Google Analytics):
Cookie     Opslagperiode     Doel
_gat          1 minuut              Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten.
_gid          24 uur                  Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.
_ga           2 jaar                    Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem).

Grand Hotel Huis ter Duin maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de websites te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt Grand Hotel Huis ter Duin inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de websites worden gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de websites worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de websites optimaal werken.

Grand Hotel Huis ter Duin verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar websites. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

 • het IP-adres
 • technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer of een andere browser)
 • de resolutie van jouw computerscherm
 • vanaf welke pagina je op de websites bent gekomen
 • wanneer en hoe lang je de websites bezoekt of gebruikt
 • of je gebruik maakt van functionaliteiten van de websites
 • welke pagina’s je bezoekt op de websites

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Grand Hotel Huis ter Duin en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gdpr@huisterduin.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging

Grand Hotel Huis ter Duin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische- en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via gdpr@huisterduin.com.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt Grand Hotel Huis ter Duin u graag verder indien u vragen en/of klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Mocht u er desondanks toch niet met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Wijzigingen in deze privacyverklaring Grand Hotel Huis ter Duin zal deze privacyverklaring up to date houden. Dit brengt mogelijk wijzigingen met zich mee. Bijgewerkte versies zullen op onze website worden gepubliceerd voorzien van een publicatiedatum. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.